Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vyšná Kamenica 20.09.2018 o 18.00 hod.

 17.09.2018

Starosta obce Vyšná Kamenica v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Kamenici, ktoré sa koná: 20.09.2018/štvrtok/ o 18.00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vyšnej Kamenici. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ

3. Zhodnotenie akcie " Deň obce" 

4. Zhodnotenie akcie " Deň mikroregiónu pod Mošníkom" 

5. Rôzne

6. Diskusia

7. Záver

Vyšná Kamenica 17.09.2018


Zoznam aktualít: